Jin Jiang Shen Zhen Hotel

Room AREA (sqm)
THEATRE
CHINESE BANQUET
WESTERN BANQUET
CLASSROOM
RECEPTION
BOARDROOM
U-SHAPE
Shen Zhen Room 380 220180---180 200150150
Level 5 -3 20 ------------ ---1515
Level 5 -2 130 ------------ ---4040
Nan Shan Room 50 3020---20 ---2020
Da Peng Hall 180 8080---60 706060
Long Hua Room 70 5030---30 303030
Long Gang Room 55 4030---30 303030
Yan Tian Room 50 3020---20 ---2020
Level 5 -1 20 ------------ ---1515
Bao An Room 90 ------------ ---3030
Luo Hu Room 60 ---20------ ---2020
Fu Tian Room 120 6050---40 403040
Back